Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej zgodnie z §18 Statutu Stowarzyszenia LGD Ziemi Łukowskiej zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Łukowskiej, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;

3. Wybór Sekretarza Zebrania;

4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany treści statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej;

8. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej;

9. Wolne wnioski;

10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Przewiń na górę